20100313151704 Crepidotus sp. - Bald Mountain RA, Oakland Co, MI
20100313151704 Crepidotus sp. - Bald Mountain RA.JPG

click here for Per's Wild Flower home Page