200606191772 White Mulberry (Morus alba) - Wayne Co, MI
200606191772 White Mulberry (Morus alba) - Wayne Co.JPG

click here for Per's Wild Flower home Page